פרשת בא

על הדיבר אנכי ה' וחיבורינו לסיפור של הקב"ה